Menu

- Betingelser
- Markedsplads

Seneste Nyheder

 
 
Referat af E.V.I.Fs generalforsamling 26. februar 2013
 
1) Valg af dirigent.
Jesper Olsen blev valgt som dirigent, og kunne konstatere at
Generalforsamlingen er lovligt indkaldt via Stevnsbladet 2. februar.
 
2)Valg af stemmetællere.
Christian Dyerkær og Karl Jensen.
 
4) Protokol over sidste generalforsamling, hvis det ønskes.
Det var ingen der ønskede protokol for 2012
 
5) Formandens beretning.
Et par af de ”gamle” i foreningen er stoppet. Det drejer sig om Ole Kristensen
og Jan Holme. En stor tak til dem for den indsats de har ydet for klubben og
fodbolden igennem mange år.
Vi har haft et par indbrud i løbet af året, men installationen af alarmen har
virket afskrækkende. Der bliver ikke stjålet noget, men udøvet hærværk for
ca. 10.000 kr. hver gang.
Vi har fået nyt klub administrationssystem. Foreningspakken er lukket og
slukket. Det nye system er meget brugervenligt, og skulle gerne give bl.a.
kasseren en lettere arbejdsgang. Den store nyhed er, at det er muligt for
klubbens medlemmer at betale online med Dankort. Derudover kan man fra
systemet sende både e-mails og sms ud til alle medlemmerne.
Lektiecafeen har i efteråret haft ca. 20 børn hver onsdag. Tilfredsstillende, at
der er et fremmøde af børn i den størrelsesorden.
Badminton har klaret sig godt i løbet af året. Helene Brangstrup har trukket sig
fra koordinationsposten til badminton som er overtaget Tine Harrild.
Fodboldskolen havde i år kun 60 deltagere, og det er cirka et fald på 44
deltagere. Faldet skyldes, at de ældre årgange 95/96 er blevet for gamle til
fodboldskolen. De stod for 25 pladser.
Vi fik opsat et nyt læskur på den nye 11-mands bane, men mangler et på
modstanderens bane halvdel. Det må vi gøre noget ved, da det godt kan virke
lidt usportsligt ikke at give modstanderne mulighed for at søge læ for vind og
vejr.
 
5) Kassereren forelægger det reviderede regnskab
Karina fremlagde det reviderede regnskab. Der blev stillet spørgsmål til
forskellige poster. Der var et ønske om, at der blev flere udspecifikationer i
regnskabet, bl.a. i forhold til restancer og ekstraordinære indtægter.
Der blev spurgt til budget for 2013 og det er bestyrelsens ønske, at der er et
budget klar ultimo marts 2013.
Der var en længere diskussion vedr. restancer og omfanget af disse.
Bestyrelsen må konstatere at niveauet for restancer i 2012 har været
utilfredsstillende højt, og at det nye administrationssystem forhåbentligt kan
være med til at reducere problemet.
 
6) Valg til bestyrelsen
Charlotte B. Hansen blev valgt til bestyrelsen.
 
Bestyrelsen består således af:
Formand: Michael Lønstrøm
Næstformand: Tine Harrild
Kasserer: Karina Damborg
Bestyrelsesmedlem: Conni Christophersen
Bestyrelsesmedlem: Charlotte Barming Hansen.
 
7) Suppleanter:
Karl Jensen blev valgt for 1 år.
Ole S. Nielsen blev genvalgt for 2 år.
 
8) Indkomne forslag:
Bestyrelsen havde forslag til vedtægtsændringer:
Ændringer til § 16
10 imod og 8 for. Forslaget nedstemt
Ændringer til §4
10 for og 8 imod. Forslaget nedstemt
Ændringer til §3
12 for og 6 imod. Ændringen vedtaget.
 
9)Evt.
En stor tak fra bestyrelsen til Kenneth Neiiendam for sin lange og gode indsats
i bestyrelsen.
Der var et spørgsmål vedr. Tryggevælde Boldklub (TBK). Der var en mindre
drøftelse om potentialet i TBK også i forhold til et evt. samarbejde.
Der var spørgsmål vedr. brug af kunstgræsbane og fordeling af tider i forhold
til om E.V.I.F havde fået tid nok.
 
Generalforsamlingen sluttede ca. kl. 22.00
 
Tak for god ro og orden
Banner