Menu

- Betingelser
- Markedsplads

Seneste Nyheder

VEDTÆGTER FOR ENDESLEV-VRÅBY IDRÆTSFORENING (E.V.I.F)

 

§ 1. Navn og hjemsted. 

§ 1.1 
Foreningens navn er, Endeslev-Vråby Idrætsforening (E.V.I.F.) 

§ 1.2
Foreningens hjemsted er klubhuset, Lerskovvej 32, 4652 Hårlev.
 

§ 2. Foreningens formål. 

§ 2.1
At aktivere unge og ældre i frivilligt og forpligtende fællesskab via forskellige former for idræt.
 

§ 3. Medlemmer.

§ 3.1
Medlemskab er opnået, når en person er registreret - som passiv eller aktiv - hos foreningens kasserer.
 

§ 3.2
Som udgangspunkt kan alle, der måtte ønske det, opnå medlemskab, jvf. dog § 16.
 

§ 4. Kontingent. 

§ 4.1Medlemskontingent og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. 

§ 5. Bestyrelsen. 

§ 5.1
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.
 

§ 5.2
Formanden og kassereren har tegningsret på vegne af foreningen.
 

§ 6. Valg af bestyrelse og revisor. 

§ 6.1
Medlemmerne vælges for en 2-årig periode. På valg er i lige årstal 2 medlemmer og i ulige årstal 3 medlemmer.
 

§ 6.2
Bestyrelsen har to suppleanter, som vælges for en 2-årig periode, der afgår på skift hvert år.
 

§ 6.3
Foreningen har 2 bilagskontrollanter, som vælges for en 2-årig periode, der afgår på skift hvert år.
 

§ 6.4
Kandidater til samtlige valgbare poster, kan opstille ved fuldmagt.
 

§ 6.5
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær, ved førstkommende bestyrelsesmøde, senest 14 dage efter generalforsamlingen.
 

§ 6.6
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, herunder hvem der skal befuldmægtiges til at disponere over foreningens midler.
 

§ 6.7
Ægtepar, herunder parter i ægteskabslignende forhold, kan ikke sidde i bestyrelse, som suppleant eller revisor samtidig.
 

§ 7. Bestyrelsens arbejde. 

§ 7.1
Bestyrelsen er, i overensstemmelse med foreningens formål, over for generalforsamlingen ansvarlig for foreningens daglige drift og træffer afgørelse i alle sager, der ikke udtrykkeligt er henlagt til generalforsamlings afgørelse.
 

§ 7.2
Der skal føres referat over bestyrelsesmøderne. Referatet skal underskrives af samtlige deltagende bestyrelsesmedlemmer.
 

§ 7.3
Et flertal af bestyrelsens medlemmer kan forlange et bestyrelsesmøde afholdt. Mødedato skal være fastsat senest 14 dage efter begæringen.
 

Formand indkalder og leder møderne. 

§ 7.4
Et bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Alle beslutninger kræver dog mindst 4 stemmer.

 

§ 8. Regnskab. 

§ 8.1
Foreningens regnskab følger kalenderåret.
 

§ 8.2
Foreningens bestyrelse og bilagskontrollanter kan når som helst foretage bilagskontrol og kasseopgørelse.
 

§ 8.3
Til den ordinære generalforsamling forelægger bestyrelsen, (ved kassereren), foreningens regnskab.
 

§ 8.4
Foreningens regnskab kontrolleres af de valgte bilagskontrollanter inden fremlæggelse på generalforsamlingen.
 

§ 9. Ordinær generalforsamling. 

§ 9.1
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.
 

§ 9.2
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i sidste halvdel af februar.
 

§ 10. Indkaldelse. 

§ 10.1
Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske via mindst en lokal avis og med mindst 14 dages varsel.
 

§ 11. Forslag. 

§ 11.1
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage inden generalforsamlingen.
 

§ 12. Dagsorden. 

§12.1 
Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst omfatte følgende: 

1) Valg af dirigent.

2) Valg af stemmetællere.

3) Protokol over sidste generalforsamling, hvis det ønskes.

4) Formandens beretning.

5) Kassereren forelægger det reviderede regnskab.

6) Valg til bestyrelsen.

7) Valg af suppleant.

8) Valg af bilagskontrollant.

9) Indkomne forslag.

10) Eventuelt.

§ 13. Vedtagelser

§ 13.1
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Alle afstemninger sker ved skriftlig hemmelig afstemning, på stemmesedler uddelt af et fra bestyrelsen udpeget medlem.

 

Alle vedtagelser – bortset fra forslag om vedtægtsændringer – sker ved almindelig stemmeflertal. Ved eventuel stemmelighed, i forbindelse med valg til bestyrelsen, foretager dirigenten lodtrækning med det samme.

 

§ 14. Ekstraordinær generalforsamling.

 

§ 14.1
Som medlem betragtes – i denne henseende – enhver der har betalt kontingent inden for de seneste 12 måneder.

 

Ekstraordinær generalforsamling finder sted, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 15% af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom.

 

§ 14.2
Andre spørgsmål kan ikke behandles.
 

Begæringen, skal følges af skriftlige oplysninger om hvilke spørgsmål der ønskes behandlet.

 

§ 14.3
En ekstraordinær generalforsamling er kun beslutningsdygtig, såfremt mindst 2/3 af underskriverne giver fremmøde.

 

Der kan ikke afgives stemmer ved fuldmagt.

 

§ 14.4
Ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden, indkaldes senest 14 dage efter begæringens modtagelse, og med mindst 14 dages varsel, jvf. § 10.

 

§ 15. Stemmeret og valgbarhed.

 

§ 15.1
Ethvert medlem der ikke er i restance, og har betalt kontingent inden for de seneste 12 måneder regnet fra d. 1 marts i indeværende år, har stemmeret på foreningens generalforsamling.

 

§ 15.2
Der er kun én stemme pr. fremmødt.

 

§ 15.3
Medlemmer under 18 år kan kun stemme via sine forældre eller værge, dog kan der maks. afgives 2 stemmer pr. husstand.

 

§ 15.4
Valgbar er, ethvert medlem der ikke er i restance og som er fyldt 18 år.

 

§ 16. Udelukkelse og eksklusion.

 

§ 16.1
Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.

 

Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

 

I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsorden som et særligt punkt.

 

En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter

 

§ 17. Lovændringer.

§ 17.1
For vedtagelse kræves 2/3 af de tilstedeværende stemmer.

Enhver lovændring skal forelægges generalforsamlingen til behandling.

§ 18. Ikrafttrædelse.

§ 18.1
Lovændringer vil træde i kraft umiddelbart efter vedtagende generalforsamlings ophør.

§ 19. Foreningens ophør.

§ 19.1
Foreningen ophører hvis den har under 5 aktive betalende medlemmer.

§ 19.2
Mindst 2/3 af foreningens medlemmer skal være til stede og mindst 3/4 af de tilstedeværende skal stemme herfor.

Foreningen kan ophøre, når det bliver besluttet på en lovlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

§ 19.3
Også her gælder, at 3/4 af de fremmødte skal have stemt herfor.

Forslag om foreningens ophør skal være oplyst ved den offentlige indkaldelse jvf. § 10, og endelig afgørelse skal stadfæstes ved en ekstraordinær indkald generalforsamling jvf. § 10, med ophør af foreningen som eneste punkt på dagsordenen.

§ 19.4
Ophører foreningen med at eksistere, overdrages dens aktiver til almennyttigt lokalt arbejde med 
udgangspunkt i Endeslev forsamlingshus.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen D. 27. februar 2012

 

Revideret d. 4. marts 2012. ML

Banner